ژنراتور
 
                                                           

                      

ژنراتور
 
در مقررات ملی ایران پیش بینی برق اضطراری در ساختمانهای زیر اجباری است :
  1. ساختمانهای مسکونی با بیش از 4 طبقه از کف زمین و مجهز به آسانسور
  2. ساختمانهای عمومی که نوع فعالیت آنها به نحوی است که قطع برق ممکن است خطر یا خسارت جبران ناپذیری بیافریند.
  3. ساختمانهای عمومی دارای شرایط بند1
  4. بیمارستانها و مراکز بهداشتی با توجه به نوع فعالیت آنها
  5. هر نوع ساختمان یا مجموعه دیگری که به تشخیص مقامات ذیصلاح باید دارای نیروگاه اضطراری باشد.(صنایع سنگین و سبک)
حداقل مداراتی که باید دارای برق اضطراری باشند به شرح زیر است :
- یکی از آسانسورها
- بوستر پمپهای آتشنشانی و آبرسانی
- سیستم آبگرم در منازل مسکونی
- روشنایی نقاط حساس
عمدتا منبع تامین برق اضطراری دیزل ژنراتورها هستند . به همین دلیل در این بخش به دیزل ژنراتورها پرداخته میشود:

برآورد قدرت دیزل ژنراتور
در برآورد قدرت دیزل ژنراتور ابتدا به3 تعریف زیر باید توجه نمود :

قدرت کارکرد دائم (Continuous)
در کارکرد دائم ژنراتور بار ثابتی را پیوسته تغذیه می کند . امکان اضافه بار دیزل ژنراتور وجود ندارد. این توان ، قدرت کارکرد دائم نامیده میشود . قطع بار در فواصل زمانی مشخص و به مدت کوتاه صورت میگیرد.
 
قدرت کارکرد اضطراری (Standby)
در کارکرد اضطراری ژنراتور تنها تامین بار را در محدوده زمانی قطع برق اصلی به عهده دارد . در این نوع تغذیه نیز امکان اضافه بار وجود ندارد. میزان بار متغیر و از الگوی زمانی خاصی تبعیت نمی نماید.

قدرت کارکرد اولیه (Prime)
در کارکرد اولیه یا پرایم ژنراتور تامین بار را در مواردی به عهده دارد که شبکه برق موجود نیست و دیزل باید به تنهایی بارها را تغذیه کند یا قطع برق زیاد اتفاق می افتد. ویژگی بار در نامنظم بودن آن ، هم در زمان استفاده و هم در مقدار توان است. اضافه بار 10 درصدی به مدت یک ساعت به ازاء 12 ساعت کارکرد معمولی قابل قبول است .

واضح است که توان تحویلی یک دیزل ژنراتور در هر یک از الگوهای فوق متفاوت است . دیزل ژنراتور در کارکرد اضطراری که برای مدت محدودی کار می کند عملکرد بهتری دارد و توان بیشتری را میتواند تحویل دهد. به ترتیب در کار پرایم و دائم این مقدار کاهش میابد. به عنوان مثال اگر ژنراتوری در حالت اضطراری 1000 کیلووات برق را تامین کند در حالت پرایم 850 کیلووات و در حالت کار دائم 800 کیلووات برق دهی خواهد داشت .مقادیر کاهش را باید از مشخصات فنی سازنده بدست آورد .
 
تاثیر ضریب قدرت بار در قدرت تحویلی دیزل ژنراتور
معمولا فرض میشود ضریب قدرت مصارف ژنراتور در 8/0 قرار دارد. در صورت انحراف از این مقدار ، قدرت نامی خروجی ژنراتور را باید با توجه به ضرایب زیر تصحیح نمود.
 
 
ضریب قدرت (پس فاز)        0/6                  0/7            0/8 - 1/0    
ضریب تصحیح 0/85 0/92 1
 

بار موتوری
جریان الکتروموتور هنگام راه اندازی موجب افت ولتاژ شبکه و اختلال کار در بارهای متصل به ژنراتور میشود.
در راه اندازی مستقیم (Direct on Line) جریان اولیه به 6 برابر جریان نامی موتور می رسد . در راه اندازی ستاره – مثلث جریان در حالت ستاره یک سوم جریان نامی خواهد شد. در راه اندازی نرم (افزایش تدریجی ولتاژ) جریان راه اندازی با مجذور میزان کاهش ولتاژ تقلیل می یابد .


دانلود فایل PDF صفحه

 
دانلود کاتالوگ موتور برق گازسوز تکفاز 2